• Brezplačna dostava pri nakupih nad 300€

Splošni pogoji

1. KARAKTERISTIKE VOZILA
Veljavne so značilnosti, ki so specificirane v Pogodbi o prodaji z upoštevanjem sprememb, ki jih na modelu
naredi proizvajalec. Podatki, navedeni v pogodbi o naročilu, prospektih, ponudbah in podobnih publikacijah so
aproksimativni, informativni. V primeru proizvajalčevih sprememb si dobavitelj pridržuje pravico dobaviti
najnovejši model.

2. OBLIKOVANJE IN SPREMEMBA CEN
Vse navedene cene veljajo za modele in za opcijsko opremo za posamezne modele, ki jih uvoznik nudi v Sloveniji.
Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen, tehničnih parametrov in opreme brez predhodnega
obvestila. Maloprodajne cene vključujejo 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil. Cena je fiksna do dobave vozila, se pa lahko spremeni le:
– če se spremeni davčna stopnja
– v primeru spremembe predpisov, ki urejajo uvoz vozil.

3. ZAMUDA PRI DOBAVI
V kolikor kupec po sklenitvi Pogodbe o prodaji spremeni svoje naročilo glede specifikacije vozila ali opreme, se
dobavni rok lahko ustrezno podaljša. V kolikor dobavitelj vozila zamudi z dobavo, določita stranki nov rok, ki ne
more biti daljši od trideset (30) dni. V kolikor dobavitelj vozila ne dobavi niti v dodatnem roku, lahko kupec od
nakupa odstopi in mu dobavitelj v tem primeru vrne znesek vplačanega predplačila ali are. V kolikor je do
zamude prišlo iz razlogov, na katere prodajalec ali dobavitelj ne more vplivati ali zaradi višje sile, kupec ne more
zoper njega uveljavljati nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

4. PREVZEM IN ZAMUDA PRI PREVZEMU
Vozilo velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko mu prodajalec omogoči dejansko oblast nad vozilom. Po
izvršenem prevzemu kupec ne more več odstopiti od pogodbe. V kolikor kupec vozila ne prevzame v roku, ki mu
ga prodajalec pisno sporoči, lahko prodajalec v naslednjih osmih dneh s pisnim sporočilom kupcu:
– zahteva izpolnitev pogodbe in plačilo stroškov in škode, ki mu je zaradi zamude pri prevzemu nastala
– takoj odstopi od pogodbe ter zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 15% od pogodbene vrednosti in
stroškov ter škode, če le-ta presega znesek pogodbene kazni
– takoj odstopi od pogodbe in zadrži aro, če je bila plačana ter zahteva plačilo stroškov in škode, če le-ta
presega znesek are

5. ARA IN PREDPLAČILO
Ara v smislu te pogodbe velja tudi kot odstopnina v smislu 83. člena ZOR. V kolikor je kupec pred, ob ali po
sklenitvi te pogodbe plačal predplačilo kupnine, bo prodajalec plačani znesek obrestoval po predpisani obrestni
meri od prispetja plačila na njegov račun dalje, vse do dobave vozila oz. do dne, ko bi kupec vozilo moral
prevzeti, pa tega ni storil. Obračunane obresti lahko prodajalec do ustreznega zneska kompenzira s svojimi
terjatvami do kupca.

6. LASTNINSKA PRAVICA
Lastninska pravica na vozilu preide s prodajalca na kupca, ko le-ta placa polno ceno vozila in ostale terjatve, ki jih
ima prodajalec do njega in mu je vozilo izročeno. Ce je bilo vozilo kupcu izročeno, ne da bi nanj prešla lastninska
pravica v skladu s prejšnjim odstavkom, ima prodajalec v primeru, da kupec svojih obveznosti ne poravna v
dogovorjenih rokih, pravico vozilo brez kakršnih koli predhodnih postopkov zaseči in zadržati do poravnave
obveznosti s strani kupca. V kolikor kupec svojih obveznosti v roku, ki mu ga po zasegu vozila postavi prodajalec
ne poravna, lahko prodajalec vozilo proda tretji osebi ter po pokritju vseh svojih terjatev in stroškov kupcu
nakaze eventualni preostanek kupnine, ki jo je za vozilo uspel iztržiti. V kolikor kupec pred prehodom lastninske pravice nanj vozilo odtuji ali mu je zaseženo s strani tretje osebe, je dolžan novega posestnika seznaniti s
pridržkom lastninske pravice, ki ga ima prodajalec na vozilu.

7. RAZVELJAVITEV POGODBE
V kolikor iz kakršnegakoli razloga pride do razveljavitve pogodbe in kupec vrne vozilo prodajalcu, je le-ta
upravičen poleg plačila eventualnih poškodb na vozilu ali opremi, zahtevati od kupca še:
– 15 % cene vozila kot zmanjšanje vrednosti kot posledica dejstva, da je bilo vozilo dano v promet
– 1 % cene vozila za vsak začeti mesec, ko je bilo vozilo v prometu

8. OBLIČNOST
Kakršnakoli sprememba te pogodbe mora biti za veljavnost narejena v pisni obliki in podpisana s strani kupca in
prodajalca.

9. SODNA PRISTOJNOST
Za razsojanje sporov iz te pogodbe je pristojno sodišče v Mariboru.

Splošni pogoji za prodajo na daljavo

I. UVODNA DOLOČILA

1. (predmet splošnih pogojev)
Ti Splošni pogoji za prodajo na daljavo veljajo v primerih prodaje potrošnikom in sicer poleg Splošnih pogojev
nakupa in prodaje novega vozila blagovne znamke SUNRA, ZITMUV, CITYCOCO in FANCO v primerih ko je
Pogodba o nakupu novega vozila s kupcem, ki je potrošnik, sklenjena na daljavo.
Ti Splošni pogoji se uporabljalo tudi v času razglašene epidemije nalezljive bolezni in je z odlokom vlade ali
samoupravne lokalne skupnosti prepovedana neposredna prodaja blaga in storitev potrošnikom s fizičnim
stikom, dovoljeno pa je, da stranki za namen sklenitve pogodbe uporabljata sredstvo za komuniciranje na
daljavo vendar pa se predmet pogodbe lahko po sklenjeni pogodbi ob izročitvi vozila ogleda in vozilo preda
kupcu le na varni točki, ki jo vzpostavi prodajalec (v nadaljevanju: »pogodba na daljavo«). Splošni pogoji
poslovanja na daljavo so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov
(ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o
elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), priporočili Gospodarske zbornice Slovenije ter drugimi
zakonskimi in podzakonskimi akti. V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega
spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. (veljavnost splošnih pogojev)
Za pravno razmerje s kupcem veljajo v primeru prodaje na daljavo tako določila Splošnih pogojev nakupa in
prodaje novega vozila blagovne znamke SUNRA, ZITMUV, CITYCOCO in FANCO, kot tudi teh Splošnih pogojev. Če
bi prišlo do medsebojnega nasprotovanja med določili teh Splošnih pogojev in Splošnimi pogoji nakupa in
prodaje novega vozila blagovne znamke SUNRA, ZITMUV, CITYCOCO in FANCO, se uporabi določila teh Splošnih
pogojev.

3. (razlaga pojmov)
Vsakič ko je v teh Splošnih pogojih uporabljena beseda »kupec« to pomeni kupca, ki ima status potrošnika po
Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot).
Kot potrošnik se po ZVPot šteje fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove
ali njene poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Pogodba sklenjena na daljavo je vsaka pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi
organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih
strank, ki ga vodi prodajalec, ki za namen sklenitve pogodbe uporablja izključno enega ali več sredstev za
komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

II. INFORMIRANOST KUPCA

4. (seznanjenost kupca s predmetom nakupa)
Kupec je seznanjen z glavnimi značilnostmi vozila, katerega specifikacija je navedena v ponudbi.

5. (izključitev uporabe 3. odstavka 43.c člen ZVPot zaradi načina prodaje na daljavo)
Prodajalec izrecno izjavlja, da glede na ureditev prodaje na daljave po teh splošnih pogojih in upoštevajoč
dejanski postopek prodaje na daljavo pri prodajalcu, ni potrebno izvajati določila 3. odstavka 43.c. člena Zakona
o varstvu potrošnikov, o tem, da podjetje mora zagotoviti, da potrošnik v postopku oddaje naročila pri sklenitvi
pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom in
da mora biti funkcija, ki sproži oddajo naročila, označena z besedami »naročilo z obveznostjo plačila« ali z drugo
izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila podjetju ter da
če podjetje ne spoštuje teh določil, potrošnika pogodba ali naročilo ne zavezuje. Prodajalec bo namreč v vsakem
primeru kupcu poslal po elektronski pošti kupoprodajno pogodbo in bo šele s kupčevim podpisom kupoprodajne pogodbe nastala obveznost plačila blaga. Prodajalec torej ne uporablja aplikacije, s katero bi bilo mogoče
avtomatizirano brez posredovanja prodajalca naročiti blago z obveznostjo plačila.

6. (informacije o prodajalcu)
Prodajalec JUH-ART Žiga Juhart s.p.; Zgornja Ložnica 34a, 2316 Zgornja Ložnica, posluje na naslovu Ljubljanska
cesta 9, 2310 Slovenska Bistrica, na katerem samostojni podjetnik dejansko opravlja dejavnosti.
• Telefonska številka: 041 797 165
• Naslov elektronske pošte: info@e-moped.si

7. (naslov za pritožbe)
Prodajalec je pooblaščeni prodajalec blagovne znamke SUNRA, ZITMUV, CITYCOCO in FANCO, ki deluje
samostojno in v svojem imenu. Morebitne pritožbe lahko kupci naslovijo na naslov podjetja ali na naslov
elektronske pošte: info@e-moped.si

8. (cene vozil)
Cena vozila je določena v ponudbi na podlagi vsakokrat veljavnega cenika v času sklenitve pogodbe, z in brez
DDV. Prodajalec ne odgovarja za morebitne tiskovne napake v ceniku ali ponudbi in očitne pomote, zaradi
katerih bi bila zapisana cena bistveno neskladna z vrednostjo vozila. Vse cene, navedene na spletni strani
prodajalca, so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe, zato za prodajalca niso
obvezujoče.

9. (informacija o dodatnih stroških)
Kupec nosi stroške prihoda do prevzemnega mesta pri prodajalcu in stroške prevzema vozila.

10. (plačilni pogoji – plačilo pologa)
Kupec mora pred prevzemom vozila na podlagi izstavljenega računa Prodajalca v roku, kot je določen na računu,
plačati celotno kupnino ali, če je tako dogovorjeno, del kupnine kot polog.

III. POSTOPEK PRODAJE NA DALJAVO

11. (povpraševanje kupca)
Kupec za izbrano vozilo skupaj z vsemi specifikacijami, ki jih mora jasno opredeliti, pošlje trgovcu povpraševanje
z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo, tj. povpraševanje oddano prek telefona, navadne ali elektronske
pošte. Kupec lahko povpraševanje odda tudi z oddajo pisnega povpraševanja po redni pošti.

12. (kontakt prodajalca s kupcem in priprava ponudbe)
Prodajalec s kupcem stopi v stik preko sredstev komunikacij na daljavo. Po prejemu kupčevega povpraševanja
prodajalec pripravi ponudbo, ki jo posreduje kupcu. To stori z uporabo navadne pošte ali elektronske pošte na
način, da ponudba zajame dobavljivo vozilo, skupaj z vsemi specifikacijami. Ponudba zajema najmanj
maloprodajno ceno vozila, kot jo določajo splošni pogoji prodaje, znesek avansa ter podatke za izvedbo plačila
avansa in kupnine, okvirni rok dobave, splošne prodajne pogoje.

13. (kupčev sprejem ponudbe)
Če kupec v celoti potrdi ponudbo prodajalca in hkrati potrdi, da je seznanjen s temi splošnimi prodajnimi pogoji
za poslovanje na daljavo ter splošnimi pogoji prodaje in tako potrditev ponudbe pošlje prodajalcu preko navadne
ali elektronske pošte, je prodajalec zavezan tako ponudbo izpolniti. Kupec mora v potrditvi ponudbe jasno
zapisati »potrjujem ponudbo«, prav tako mora izrecno zapisati »potrjujem, da sem prejel Splošne prodajne
pogoje za prodajo na daljavo in sem z njimi seznanjen. Če kupec ene ali obeh potrditev ne zapiše, ga prodajalec k temu ponovno opozori ter mu sporoči, da ponudbe ne bo mogel šteti za potrjene, dokler kupec ne bo zapisal
obeh potrditev.
Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila.
Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

14.(sklenitev kupoprodajne pogodbe)
Prodajalec pošlje kupcu izvod podpisane kupoprodajne pogodbe po redni pošti ali po elektronski pošti.
Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko s strani kupca podpisano kupoprodajno pogodbo prejme prodajalec in
ko kupec poravna avans, določen v ponudbi. Kupec vrne en izvod podpisane pogodbe prodajalcu v fizični obliki
na naslov naveden v ponudbi, lahko pa tudi skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov prodajalca.

IV. OGLED IN IZROČITEV VOZILA NA VARNI PREVZEMNI TOČKI

15. (veljavnost tega razdelka)
Ta razdelek se uporablja le v času, ko je razglašena epidemija nalezljive bolezni in je z odlokom vlade
prepovedana neposredna prodaja blaga in storitev potrošnikom s fizičnim stikom. Kot ogled šteje ogled vozila po
sklenitvi prodajne pogodbe na daljavo.

16. (varna točka ogleda)
Kupec in prodajalec se dogovorita za prevzem vozila na varni točki prevzema Varno točko ogleda vozila zagotovi
prodajalec na ustreznem prostoru pred avtomobilskim salonom, kjer je vozilo ustrezno zaščiteno. Pri kupčevem
ogledu vozila sta praviloma navzoči le dve osebi, in sicer kupec oziroma pooblaščeni predstavnik kupca in
pooblaščena oseba prodajalca, ki morata ob izročitvi oz. prevzemu vozila ves čas vzdrževati ustrezno varnostno
razdaljo (2 metra). Prodajalec na varni točki ogleda zagotovi ustrezna zaščitna sredstva za preprečevanje okužbe
z virusom nalezljive bolezni, zlasti pa: razkužilo, maske za zaščito obraza.

V. POGOJI ROKI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE V SKLADU Z DOLOČILI
ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

17. (Pogoji in roki za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43. č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov /ZVPot-1/)
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ima kupec, ki je potrošnik, pravico, da v 14
dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga, pri čemer pa mora kupec prodajalcu povrniti
morebitno škodo v kolikor vrne vozilo prekomerno obrabljeno.
Za prekomerno uporabo, ki presega uporabo potrebno za preizkus voznih lastnosti in kvalitet vozila,
funkcionalnosti vozila ter pripomočkov za udobje v vozilu, šteje uporaba vozila nad 20 prevoženih kilometrov. Pri
tem je lahko 20 kilometrov prevoženih bodisi z eno vožnjo bodisi z več krajšimi vožnjami, katerih skupna razdalja
znese 20 kilometrov. Šteje se, da kupcu posamezna vožnja ali več voženj, ki skupno znašajo največ 50 kilometrov,
omogoča, da vozilo preizkusi tako v mestni vožnji, kot na različnih tipih cest izven naselja.
Prodajalec pred predajo vozila ugotovi stanje kilometrov na števcu (zaradi prevoza vozila v transportu je
mogoče, da vozilo ob predaji na števcu kilometrov nima zabeleženih 0 kilometrov), kupec ali oseba, ki jo je kupec
pooblastil za prevzem vozila, pa je dolžan ob prevzemu vozila preveriti če je stanje kilometrov na števcu enako
zapisanemu stanju s strani prodajalca ter v primeru, da stanje ni enako, nemudoma prodajalca obvestiti o razliki
stanja kilometrov.
Skupno število 20 kilometrov, ki še ne šteje za prekomerno uporabo vozila, se torej upošteva kot dodatno število
prevoženih kilometrov nad stanjem števca kilometrov ob predaji vozila.
Kupec je pri preizkušanju vozila zavezan spoštovati navodila v zvezi z vožnjo novega vozila glede pospeševanja in
zaviranja, ki so zapisana v navodilih vozila. Kupec, ki odstopi od pogodbe na podlagi določil tega člena in prevozi več kot 20 kilometrov s kupljenim vozilom,
je dolžan prodajalcu plačati nadomestilo. Višina nadomestila je odvisna od prodajne vrednosti vozila. Za vozila,
katerih prodajna vrednost (končna neto cena z davkom) znaša:
– do 1.500,00 €, znaša nadomestilo 1,00 € za vsak dodatno prevoženi kilometer nad 20
kilometri;
– med 1.501,00 € do 2.000,00 €, znaša nadomestilo 1,20 € za vsak prevoženi kilometer nad 20 kilometri;
– med 2.001,00 € do 3.000,00 €, znaša nadomestilo 1,30 € za vsak prevožen kilometer nad 20 kilometri;
– več kot 3.001,00 €, znaša višina nadomestila 1,50 € za vsak prevožen kilometer.
Prav tako mora kupec prodajalcu povrniti morebitno škodo v kolikor vrne vozilo poškodovano oziroma z okvaro,
ki je posledica storitve ali opustitve kupca oziroma oseb iz njegove sfere ali, ki se je zaradi opustitve ali storitve
kupca še poslabšala. Kot primer tovrstne storitve ali opustitve kupca se obravnava npr. nadaljevanje vožnje kljub
opozorilnim znakom v vozilu, opustitev takojšnjega kontakta servisa v primeru okvar, posegi tretjih, nestrokovnih
oseb oziroma škodo, ki je nastala zaradi:
– sestavnih delov vozila, ki so bili naknadno predelani,
– posledic predelave na drugih delih in sklopih ali na karakteristikah vozila (poslabšano delovanje, prezgodnja
obraba, spremembe itd.),
– neustreznega vzdrževanja vozila neupoštevanja navodil in priporočil proizvajalca navedenih na dokumentu
Pregled programa vzdrževanja in garancij in v Navodilu za uporabo vozila,
– poškodb ali poslabšanega delovanja vozila, ki ga povzročijo naslednji zunanji vzroki:
▪ prometne nesreče, trki, praske, reze, udarci peska ali trdih teles, toča, dejanja vandalizma,… itd.
▪ nanosi, povezani s pojavom onesnaženja ozračja, rastlinski nanosi (smole ipd.), živilski nanosi (ptičji iztrebki
ipd.), kemični nanosi ipd.
▪ predmeti, ki se prevažajo,
▪ uporaba goriva slabe kakovosti,
▪ vgradnja dodatne opreme, ki je proizvajalec ni odobril,
▪ vgradnja dodatne opreme, ki jo je proizvajalec odobril, a je vgrajena brez upoštevanja priporočil proizvajalca
vozila,
▪ škoda zaradi dogodkov višje sile (strele, požara, poplave, potresov, vojnih dogodkov, nemirov, atentatov, ipd.)
14-dnevni rok za odstop od pogodbe o prodaji vozila na daljavo, torej po tem členu, prične teči z dnem, ko kupec
ali tretja oseba, ki jo izbere in za prevzem vozila pooblasti kupec, prevzame vozilo. V primeru odstopa od
pogodbe na podlagi tega člena mora Prodajalec kupcu vrniti vse prejete zneske, kupec pa prodajalcu vozilo v
brezhibnem stanj, upoštevajoč določila 2. in 3. odstavka tega člena, s približno enako količino goriva, kot je bila v
rezervoarju za gorivo ob predaji vozila, kar se ugotavlja po merilniku na armaturni plošči vozila in z vso
morebitno dodatno opremo, priborom.
Prodajalec ni odgovoren za povrnitev morebitnih dodatnih stroškov (npr. stroški kupljene vinjete, stroški
odstopa od pogodbe o financiranju, stroški zavarovanja in registracije, cestnine in drugih zakonsko predpisanih
dajatev, ipd.), ki jih ima kupec zaradi uveljavljanja svoje pravice do odstopa v roku 14 dni od prevzema vozila.
Prodajalec svetuje kupcu, da v primeru, ko kupec dopušča možnost, da bo odstopil od pogodbe po preizkusu
vozila, vozilo registrira in zavaruje sprva le za čas preizkusnega obdobja.
Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe po zgoraj navedenem odstavku, v kolikor je vozilo naročeno po
natančnih navodilih in specifikacijah kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.
Prav tako ne more kupec odpovedati dela prodajne pogodbe, o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na
otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega
predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
V primeru, da je poleg nakupa vozila prodajalec za kupca izvršil storitve, kupec na podlagi teh splošnih pogojev
izrecno in predhodno soglaša in privoli v izgubo pravice do odstopa od pogodbe o storitvah oz. dela pogodbe za
opravljene storitve, v kolikor prodajalec te storitve v celoti izpolni (npr. montaža določenih dodatkov ali pribora
pred predajo vozila na kupčevo izrecno zahtevo).

18. (možnost pobota vrnitve kupnine z zahtevki prodajalca)
Prodajalec je upravičen pobotati svojo obveznost iz naslova vrnitve pologa kupnine kupcu z morebitnim svojim
denarnim zahtevkom do kupca iz naslova nadomestila za prekomerno uporabo vozila v preizkusnem obdobju in
iz naslova morebitne škode, ki bi jo povzročil kupec ob nepravilni uporabi vozila.

19. (postopek uveljavljanja odstopa od pogodbe v preizkusnem 14-dnevnem obdobju)
Obvestilo o odstopu lahko kupec predloži prodajalcu na predpisanem obrazcu iz petega odstavka b43d. čl.
ZVPOT ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.
Obrazca z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravic potrošnika do odstopa od pogodbe, kot tudi obrazec za
sam odstop od pogodbe je na voljo kot Priloga Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa
od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 43/14, v nadaljevanju
»Pravilnik« in je na voljo na tej povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915.
Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi kupec (4. odst. b43.d čl. ZVPOT), glede
obveščanja o pravicah pa prodajalec (8. odst., 43b ZVPOT).

20. (stroški vračila blaga, ki jih nosi kupec)
Stroški vračila blaga, ki jih nosi kupec, znašajo stroške goriva in druge stroške prevoza (vinjete, cestnine, stroški
voznika, prenočišča na poti, ipd.) do lokacije prodajalca, pri čemer se kot lokacija prodajalca šteje lokacija, kjer je
kupec prevzel vozilo.

21. (uporaba drugih splošnih pogojev)
Glede vseh ostalih pravic in obveznosti prodajalca in kupca, ki niso urejene v teh splošnih pogojih, se uporablja


VI. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

22. (prizadevanje za mirno rešitev spornih razmerij)
Kupec in prodajalec si bosta v primeru spora prizadevala za mirno in dogovorno rešitev nastalega spora v
izvensodnem postopku, dokler bo mogoče brez sodne intervencije. Šele če po medsebojni komunikaciji ne bosta
uspela razrešiti spora, bosta spor reševala s pravnimi sredstvi pred sodiščem ali v upravnih postopkih.
Spletno reševanje sporov: Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov od spletnih trgovcev oziroma
ponudnikov storitev dobavljenih preko spleta, zahteva, da na svoji spletni strani objavijo elektronsko povezavo
na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), ki je dostopna na
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

23. (izključitev izvensodnega reševanja sporov po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov)
Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega
reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v
skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

VII. KONČNE DOLOČBE

24. (objava in sprememba splošnih pogojev)
Vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja na daljavo so objavljeni na spletni strani prodajalca, kupec pa jih
prejme po fizični ali elektronski pošti pred sklenitvijo pogodbe skupaj s ponudbo prodajalca.
Prodajalec si pridržuje spremembo teh splošnih pogojev poslovanja na daljavo.
Morebitne spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev, nastalih zaradi spremenjene poslovne politike
trgovca ali veljavnih predpisov se objavijo samo na spletni strani prodajalca.

25. (ničnost posameznega določila splošnih pogojev)
Če bi postalo katerokoli posamezno določilo teh splošnih pogojev nično, to vpliva le na ničnost tega
posameznega določila, ostala določila pa ostanejo v veljavi. V zvezi z ničnim določilom si bosta stranki prizadevali, da bosta pravno praznino zapolnili z ureditvijo, ki bo v skladu z namensko razlago teh splošnih
pogojev.

26. (uveljavitev splošnih pogojev)
Ti splošni pogoji veljajo od 01.04.2022 dalje.

Varno plačilo

Uporabljamo napredne varnostne protokole ter certifikate za zaščito!

Zanesljiva dostava

Naša dostavna služba pakete dostavi varno in v najkrajšem možnem času!

Garancija na kvaliteto

Garantiramo za svoje izdelke in vam nudimo strokoven servis v primeru težav!

Zelena energija

Pogon na električno energijo pomaga pri zmanjševanju ogljičnega odtisa!

Ostanite na tekočem z akcijami ter novostmi, ki jih pripravljamo v naši trgovini!

Zadnje novice & dogodki

© JUH-ART, Žiga Juhart s.p., 2022. Vse pravice pridržane.

Close Cart